Notulen Vergadering

Notulen vergadering Najaar 2022

Notulen najaarsvergadering 3/9/2022 Anna Friso Sportvissersclub

 

Aantal leden aanwezig:  19

Verontschuldigd: Tommy Beauquesne, Marc Sprenger, Martin van Vroonhoven, Fred Diels

 

 1. Opening
 • De voorzitter opent de vergadering iets over 15.00

 

     2. Goedkeuring notulen

 • Harry merkt op dat de notulen vermelden dat er een koppelwedstrijd zou georganiseerd worden. De voorzitter meldt dat dit over het hoofd gezien werd door het bestuur.  
 • Bij de wedstrijd samen met de Bevenlandse HSV moesten een aantal deelnemers verkassen omdat ze veel vast kwamen te zitten. Harry stelt voor om het komende jaar de plekken te laten starten links van de reddingspost.  De voorzitter neemt dit mee in de gesprekken met de Bevenlandse HSV.

 

   3.Ingekomen stukken

 • Harry heeft twee stukken ingestuurd. Eén ivm de kantviswedstrijd die we samen met de Bevelandse HSV inrichten en één ivm de Koning Kanjer.  Beide worden bij de wedstrijden behandeld.

   

  4.Wedstrijden

 • Het bestuur vraagt te stemmen over de inrichting van het Tongvissen volgend jaar, of hier nog interesse voor is. De meerderheid van de leden is voorstaander dit ook volgend jaar in te richten.
 • Dezelfde vraag over het wrakvissen. Nog inrichten gezien de geringe vangsten en hoge kosten? Na stemming wordt beslist om volgend jaar geen wrakviswedstrijd meer in te richten.
 • Aangezien het wrakvissen werd afgevoerd stelde zich de vraag of de kabeljauw op de Koning Kanjer lijst moet blijven. Ook hier werd over gestemd en een meerderheid van leden koos ervoor om het systeem te houden dat we nu hanteren.  Kabeljauw blijft dus een aparte categorie.
 • Evaluatie verhoging prijzengeld bootvissen : Na evaluatie wordt vastgesteld dat er niet meer deelnemers naar boten wedstrijden kwamen na de verhoging van het prijzengeld. Daarom wordt dit volgend jaar teruggebracht naar het vorige niveau.  Het bestuur kijkt of we met het vrijgekomen budget het bootvissen financieel aantrekkelijker (goedkoper) kunnen maken.
 • Voorstel bootvissen: wisselen van plek gedurende een wedstrijd doen/niet doen. Een meerderheid kiest ervoor dit niet te doen en het voorstel wordt verworpen.
 • Koning Kanjer: In het voorjaar kwam het voorstel om de KK enkel te laten gelden bij wedstrijden.  Besloten werd om dit in het najaar te gaan bekijken en beslissen.  Beslissing:
  • KK houden wat het nu is of wijzigen : meerderheid kiest voor een wijziging
  • Alleen KK tijdens de wedstrijden of Extra KK tijdens wedstrijden bovenop diegene die we gedurende het jaar houden.  Meerderheid van de leden beslist om een extra KK in te richten tijdens de wedstrijden.  Dit wordt uitgewerkt door het bestuur en gepresenteerd in de voorjaarsvergadering van 2023.

 

 • Beverlandse HSV : kantwedstrijd blijft behouden , er wordt een gepaste datum en plaats gezocht

 

   5.Mosselfeest : De voorzitter geeft een overzicht van het recente mosselfeest.  Verder geen opmerkingen

 

   6. Status Koning Kanjer

 • De voorzitter overloopt de stand van zaken en geeft aan dat er nog categorieën zijn waar aan gewerkt kan worden.

 

   7. Vacatures binnen het bestuur

 • Jan Govers geeft zijn ontslag uit het bestuur op het einde van dit seizoen. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich bij het bestuur melden.

 

   8. Rondvraag :

 • Harry: Gezien de geringe vangsten in bepaalde periodes van het jaar moet er dan niet gekeken worden naar bv. een haaiwedstrijd aangezien die er wel veel zitten. Het bestuur zal dit verder bekijken.

 

 • Oscar geeft aan dat hij bij een boten wedstrijd veruit de meeste vis heeft gevangen maar die was allemaal onder de wedstrijdmaat.  Hij vroeg waaromer niet gemeten kon worden ipv op gewicht et vissen met een minimum maat.  De voorzitter legt uit dat er op verschillende boten wordt gevist en dat meten daarom praktisch niet mogelijk is.  De voorzitter licht toe dat de lengte van vissen waar geen wettelijke minimum maat opstaan (schar, bot, …) bepaald werd in de algemene leden vergadering.  Indien deze lengte ter discussie staat kan hierover gestemd  worden.  Het komt tot een stemming en daar wordt in beslist dat de minimum maat voor vissen waar geen wettelijke maat op staat behouden

         blijft op 23 cm.

  

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering

 

Voor het bestuur

 

 

Secretaris

Mon Van Laere